Zimbarbort: Börtarpuach Lusérnesch-Belesch/Belesch-Lusérnesch = Dizionario del Cimbro di Luserna